Currently browsing

maj 2021

Hård FN-kritik mot Sverige och Boliden

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar hård kritik mot Sverige och svenska metallföretaget Boliden för det giftiga avfall som bolaget fraktade till Chile i mitten av 1980-talet. FN-rapportörerna menar att tusentals människor tagit skada och underkänner svenska domslut som friar Boliden från ansvar. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/hard-fn-kritik-mot-sverige-och-boliden

Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa

Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Trots två olika hemställan till näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets handläggare så finns det fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor. …

Hälsa

Samernas juridisk status som urfolk erkändes år 1977 av Sveriges riksdag. Erkännandet innebär en rätt för samerna till kulturell särbehandling. Sedan 2011 erkänns också samerna som ett eget folk i Sveriges grundlag.Sverige har undertecknat FN:s deklaration för urfolksrätter. Urfolksdeklarationen uppger att samerna har rätt att vara delaktiga i utvecklingen och …

Språket är en viktig del av vår samiska identitet

Vi har blivit fråntagna vårt språk och därför är det ingen lätt ekvation att få ihop när språket ska återtas.  Att våra barn ska ha rätt till sitt modersmål är en självklarhet. Antalet studietimmar i skolan måste öka och vi måste även skapa arenor där språket kan användas. Hemmet är …

Ansvar och ekonomi

Att ta ansvar går hand i hand med att få en ekonomi i balans. För mig är det viktigt att beslut som tas kan balanseras i budget. Just av den anledningen är det viktigt att nämnderna har översikt över sin egen budget. Styrelsen som är ekonomiskt ansvarig måste också se …

Konsekvenser för beslut

Innan ett beslut tas ska konsekvensanalyser göras under ärendets beredning. Konsekvenserna ska tydliggöra vilka konsekvenser beslutet får för tex språket, slöjden, skogssamisk / fjällsamisk renskötsel och andra näringar En röst på mig innebär att jag i samtliga beslut jag deltar i, kommer att kräva en konsekvensanalys innan beslut tas.

Missbruk med statlig makt. . .

Sveriges gamla skogar är bra mycket äldre än vad både du och jag är. I generationer har de vuxit och varit en behövlig källa till liv i vår natur. Staten som ägare till skogsbolagen har dock inte samma syn på saken.Just nu pågår skövling, misshandel och mord av våra skogar. …

Röstningsskola: så brevröstar du i Sametingsvalet

Brevröstning är det vanligaste sättet att rösta på i sametingsvalet. Men samtidigt underkändes 7 procent av brevrösterna vid förra valet. Här får du veta hur du ska undvika de vanligaste missarna. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/rostningsskola-sa-brevrostar-du-i-sametingsvalet

Election to Sámiparliament 16.5.2021 Global Warming!

Buoris buoris oabba ja viellja. Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev diggi-airras belodaga Vuovdega. Jag väljer här att kortfattat beskriva den utveckling som skett sedan Earth-summit ägde rum i Rio de Janeiro år 1992. Idag tar urfolken och våra territorier emot de negativa konsekvenserna av 29 år misslyckad europeisk klimatpolitik. …

Politikern: ”Jag tycker vi är för fega”

Rennäringen hotas av klimatförändringar, rovdjurstrycket och exploateringar av markerna. Men Sametinget har ingen möjlighet att själva besluta i dessa frågor. – Den politiska viljan måste stärkas. Inte bara från urfolkens sida, utan även från nationalstaternas sida, säger Stefan Mikaelsson från partiet Skogssamerna/Vuovdega i programmet 15 minuter från Sápmi. – Renskötseln behöver …