Hälsa

Samernas juridisk status som urfolk erkändes år 1977 av Sveriges riksdag. Erkännandet innebär en rätt för samerna till kulturell särbehandling. Sedan 2011 erkänns också samerna som ett eget folk i Sveriges grundlag.
Sverige har undertecknat FN:s deklaration för urfolksrätter. Urfolksdeklarationen uppger att samerna har rätt att vara delaktiga i utvecklingen och beslutsfattande kring insatser för det egna folkets hälsa och att det i största möjliga mån ska ske genom egna institutioner.

Jag kommer bl.a. att verka för att Sametinget fortsätter driva arbetat mot Regionerna för 
1) en nationell strategi för samisk hälsa

2) att höja kompetensen bland anställda inom hälso- och sjukvården

3) att det finns stödfunktioner för särskilt utsatta samer t.e.x. hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som lever med våld i nära relation 

Läs mer på vuovdega.com