”Det finns plats för alla”

Ett ofta använt uttryck är att ”Det Finns Plats För Alla”. Oftast för att inte säga alltid är det svenska medborgare med en svensk attityd och följande de lagar och normer som sedan åtskilliga årtionden påverkar alla samers vardag och helgdag. I samband med detta uttryck användandes är det vanligt förekommande att man i samma andetag beskriver hur stor andel som samer tillåts att använda av ytan av konungariket Sverige. Inte för att så speciellt uttrycks, men man kan nästan ana att debattören förfasas över att just Samer får bruka land och vatten för sig och sin familj, utan att det är till speciellt stor nytta för landet eller svenska medborgare. Utan att ange detta förhållande heller kan man lätt erhålla den uppfattningen att förslagsställaren anser att vi samer inte kan inse vårt eget bästa utan behöver mer kunnig och kompetent hjälp till detta, och då företrädesvis från den dominerande kulturen.

Idag har till och med ett sådant konungarike som Sverige tvingats av omgivande länder att anpassa sig till utvecklingen på området för Mänskliga Rättigheter (MR). Sverige som nationalstat har aldrig varit i fronten för att kämpa för utvecklingen av Mänskliga Rättigheter utan förhållandet har snarare varit det motsatta. Det land där vi samer kanske är ofrivilliga medborgare har istället valt det motsatta. Och en hel del syns av det i sådana okunniga och dåligt underbyggda uttalanden som att ”det finns plats för alla”. För mig låter det som om det sk Lapprivilegiet fortfarande är en illusion som många svenska medborgare använder sig av.

Trots att den Svenska regeringen har skrivit otaliga rapporter till olika organ inom ramen för systemet för Förenta Nationerna. Och trots att den Svenska Riksdagen själva har valt att omnämna oss i Regeringsformen (1974:152; Första kapitlet [Statsskickets grunder], Andra paragrafen [Den Offentliga Makten] & Sjätte stycket: [Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408) ] ) , så verkar man från alla svenska politikers sida att bortse från detta förhållande.

Med hänvisning till det ovan nämnda och även andra förhållanden kan man bara konstatera att de sk ”Lapprivilegiet” inte finns och aldrig har funnits. Vi samer har således inte erhållit rätten att vara samer av Sveriges Konung, och således kan inte heller densamme eller den som denne utser, återkalla detta. Vi är samer för att vi bär på en kultur, ett språk och bor i ett område som före nationalstaternas bildande var bebott och brukat av våra förfäder. Det är enbart besvärande att få höra svenska politiker uttala att ”det finns plats för alla”. Vi samer har rätt att själva avgöra vår kulturs utövande och vi har rätt till land och vatten i våra traditionella områden. Det är vi som äger rätten även om vi just idag förnekas möjligheten att utöva den på det sätt vi skulle vilja. Men som det känns då man både ser och hör hur olika svenska politiker gemensamt ställer sig på barrikaderna för att uttala att ”det finns plats för alla” samt att det samiska renskötselområdet omfattar stora delar av Sveriges yta. Så är det lite av ett tecken på  den desperation så synliggörs det av dessa uttalanden och politikers ageranden.

Det är alltid svårt att veta när en brytpunkt kommer att passeras. När är brytpunkten för klimatförändringarna passerad ? När är brytpunkten för oss samer att själva kunna utöva och bära rätten som folk på svensk territorium ? När kommer Sveriges Regering att inleda konsultationer med det samiska folkets legitima företrädare, dvs med Sametinget ? Med brytpunkt menas här ett förhållande som inte låter sig ändras. Oavsett vilka inskränkningar i konsumtionsvanor eller andra förhållanden som kan tänkas ske. Utan enbart det faktum att konsekvensen av tidigare ageranden gör att man nu enbart kan komma att acceptera eller tvingas att godta att det finns ändrade förhållanden & förutsättningar. Med klima-förändringar, med ett samiskt folk på konungarikets område som har rätt till land och vatten. Och att en fortsatt lånebaserad tillväxtekonomi enbart kommer göra att situationen eskalerar. Dessutom att Sveriges Regering måste agera i enlighet med sina egna skriftliga åtaganden till Världssamfundet och Världens folk. För frihet och grundläggande rättigheter for oss Samer som folk i våra egna territorier.

Lite grann av den desperation som lyser i ögonen på de som uttalar att ”det finns plats för alla”. Lite grann av förhoppning inger det trots allt, för vi kan med säkerhet förvänta oss en större förändring i Regeringens förhållande till Sametinget, än vad vi sammantaget hittills sett och då räknat från 1993.

Till den framgången har de enskilda samer som dels registrerat sig på röstlängden och dels även använt sin rösträtt till valet i Sametinget, bidragit. Även om det jag nu påstår ska bevisas först, så är jag idag mer optimistisk om Sametingets denna nära förestående framgång.

STEFAN MIKAELSSON -Sámedikke åvddåulmusj-