Hemställan om ILO 169

Sametingets plenum hemställer att regeringen föreslår riksdagen att skyndsamt ratificera ILO-konvention 169 för att samernas rättigheter till mark och vatten till följd av samernas traditionella innehav och långvariga bruk ska kunna säkerställas och tryggas. Sametinget menar att ILO 169 omfattar alla samer.

I hemställan som inlämnades den 14 juni 2019 vill Sametinget se en tydlig tidsplan för ratificeringen samt att regeringens ska involvera det samiska folket i ratifikationsprocessen.

Sametinget har redan 1999 i plenum enhälligt uttalat att Sverige skyndsamt ska ratificera ILO 169 och därmed att urfolket samerna omfattas av mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. En ratificering av ILO-konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och trygghet för samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige.

Läs mer på Sametingets webbplats:
https://www.sametinget.se/129424

Observera att förslaget till ovan beslut antogs enhälligt av plenum och dessutom utan debatt.

/Stefan Mikaelsson.