Bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 bör inte beviljas

Frågan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 ligger för närvarande hos regeringen för beslut. Länsstyrelsen har nu lämnat ett kompletterande yttrande till regeringen i ärendet.

Regeringen har bland annat frågat Länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett Länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring.

Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att övervägande skäl talar för att bearbetningskoncession inte bör beviljas.

— För Jokkmokks kommun innebär en gruvetablering positiva samhällseffekter under driftsperioden. Men en gruvetablering som har en kort livslängd och som innebär betydande statliga investeringskostnader för nödvändig infrastruktur är inte samhällsekonomiskt försvarbar ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Med tanke på att det samtidigt handlar om en verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen och bestående påverkan på markanvändningen, så bör en bearbetningskoncession inte beviljas, säger länsråd Johan Antti.

Länsstyrelsens framhåller i yttrandet att rennäringen skulle påtagligt försvåras av den aktuella gruvetableringen och riksintresset rennäring bör därför ha företräde, oavsett om gruvverksamheten direkt eller indirekt påverkar världsarvet Laponias värden. När det gäller Laponia bedömer Länsstyrelsen att det inte kan uteslutas att världsarvets natur- och kulturvärden riskerar att påverkas av gruvetableringen.

— Vi står fast vid vårt ställningstagande från 2014 då vi avstyrkte bearbetningskoncession. Det som framkommit i ärendet sedan dess föranleder ingen annan bedömning, säger Johan Antti.

Läs hela yttrandet på Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/nyheter/2017/sidor/bearbetningskoncession-for-kallak-k-nr-1-bor-inte-beviljas.aspx/