MED AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN BUCHTS AGERANDE.

I samband med öppnandet av plenum i Staare den 31 maj så höll undertecknad ett öppnings-anförande. I det anförande så fokuserades på gångna tiders lappfogdevälde, och hur  detta numera har ersatts av ett tjänstemanna-välde genom Rennäringslagen (1971:437) som laglig grund. Lite raljerande så framfördes även att de enskilda tjänstemännen uttalat att de uttalat att ”vi ska ta hänsyn till samernas bästa”.

Inte minst för att just Sametingets ordförande personligen kunnat uppleva detta av det sk tjänstemannaväldets utövare. Föga kunde man ana att det skulle bli presenterat på ett ännu mer raffinerat sätt av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I en artikel som presenterades av Sameradion den 9 juni 2016 så framgår det att:               ”Regeringsbeslutet, att använda Samefondens pengar till att betala arrenden, är enligt landsbygdsminister Sven-Erik Buchts nödvändigt för att rädda rennäringen i Härjedalen.”

Vidare anges det att Sven-Erik Bucht hävdar att: ” Han hoppas på förståelse för de avvägningar som måste göras för att rädda näringen och är angelägen om fortsatt dialog med företrädare för Samefonden och Sametinget”.[1]

Att det samiska folket som numera är ett folk vars legitima status anges via en av grundlagarna, den sk regeringsformen, inte idag heller anses kunna tala för sitt eget bästa, är ett bestående resultat av en hundraårig rasistisk politik som utövats av företrädare för göter och svear genom Sveriges regering och riksdag.

Sven-Erik Bucht har genom sin regerings gemensamma agerande effektivt lyckats förhindra att något enda av det internationella samfundets Mänskliga Rättighets-instrument blivit implementerat (FNs urfolksdeklaration) eller ratificerat (ILO169).

Två av de grundläggande principerna bakom ILO-169 är att de berörda urfolken ska uppskattas som en värdefull del av det samhälle de bor mitt i och att de dessutom ska kunna tala för sig själva. Ingenting av detta kan synas i minister Buchts agerande utan snarade det motsatta.

Sven-Erik Bucht har självpåtaget och efter eget gottfinnande valt att ge synliggöra gångna tiders Lappfogdevälde och därigenom gett dagens moderna Lappfogdar ett ansikte. Mänskliga rättigheter är inget hot gentemot andra människor, men Sven-Eriks Buchts agerande utgör ett hot mot den samiska kulturens utövare, nämligen enskilda samer. Våra mänskliga rättigheter kränks!

Därför är det med avståndstagande mot denna fortsatta försvenskningsprocess som den samiska nationen kräver ett slut på slumpmässigheten och godtycket i Europa och Sverige riktat gentemot världens urfolk och ytterst oss samer.

Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande.

[1] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6449642