Buorre Ådájahke!

Helena & StefanVi är politikerna som tror på samarbete och som vill öka alla samers delaktighet i beslutsprocesserna.

Vi vill ena oss samer och utveckla det samiska samhällsbyggandet. Detta gör vi genom att driva frågor utifrån ett helhetsperspektiv där alla samer är viktiga! Vår övertygelse är att – Endast tillsammans kan vi göra förändringar till det bättre.

De frågor som vi driver ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och demokratiska rättigheter. Alla samers lika värde ska gälla.

Några viktiga grundpelare som ligger oss varmt om hjärtat: ~ Det samiska språket. Alla har rätt till sitt språk.

~ Kulturen, där rennäringen tar stor plats, men inte på bekostnad av övriga näringar. Det samiska folket är kulturbärare av traditionella näringar och tillsammans ska vi utveckla denna kultur.

~ MR, mänskliga rättigheter. Som enskild same ska jag kunna vara trygg i min identitet och inte bli diskriminerad eller förtryckt på grund av att jag är same. Som folk har vi rättighet att föra vår talan. Vi anser att det borde vara en självklarhet att samerna medverkar i regeringens beslut som rör vårt folk. För att underlätta detta ska vi samer finnas på plats i regeringskansliet, Rosenbad.

I Sverige finns två folk, Samer och Svenskar. FN:s antagna konventioner och deklarationer är viktiga. I frågor som rör vårt folk, samerna, använder vi oss av dessa. Europarådets Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter Artikel 6 1. Parterna skall uppmuntra en anda av tolerans och mellankulturell dialog och vidta effektiva åtgärder för att främja ömsesidig respekt och förståelse samt samarbete mellan alla personer som bor inom deras territorium, oavsett dessa personers etniska, kulturella,språkliga eller religiösa identitet, särskilt på utbildnings- och kulturområdet samt inom massmedia.

Samer är ett folk i fyra länder som har bott och brukat stora landytor redan före det att nordens länder och ryska federationen bildande. Allt eftersom riksgränserna upprättades, reducerades samernas möjligheter att nyttja naturens resurser. Möjligheten att bruka land och vatten minskade och minskas fortarande i takt med att infrastuktur och samhället förändras.

2011 ändrades grundlagen och samerna omnämns som ett folk i grundlagen. Som folk och Sveriges urfolk har samerna ett större erkännande. Ändringen innebar en förändring i rätt riktning. Ratificering av ILO-konventionen no 169 är nästa steg och är av stor betydelse för hela det samiska folket. Konventionen baseras på de två grundläggande principerna ”Respekt och Deltagande”. Konventionen tydliggör att urfolk är kapabla att tala för sig själva och att konsulteras i beslutsfattande processer i de ärenden som berör samiska intressen. Tyvärr finns en missuppfattning av andemeningen i ILO-konventionen no 169. Många tror att konventionen är skriven för att ge de renägande samerna rättigheter på de icke renägande samernas bekostnad. Inget kan vara mer felaktigt. Det framgår klart och tydligt att konventionen använder termen ”folk”. Det vill säga att samer är ett folk som bor och verkar i Sverige.

1966 års Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterArtikel 1 1. Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Comments are closed.