19 maj är det val till Sametinget.

Mitt namn finns på LPSS:s lista för att jag vill fortsätta driva frågor som stärker hela det samiska folket.

Tre för mig viktiga frågor:

*   Ursprungsfolket samerna – Ett folk!
Samer är ETT folk och vi ska uppträda som ETT folk. Endast då kan vi driva våra frågor och påverka det svenska samhället.
Vi är olika och lever olika liv. Samer bor utanför Sápmi, i Sápmi och en del är verksamma inom de samiska näringarna… Vi har olika förutsättningar och erfarenheter. Detta måste vi respektera, vi har alla ett lika värde.
Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt och vi kan göra detta genom  Sametinget.

*   Hälsa och ohälsa
Vi lever här och nu.  Våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn ska fortsätta leva i framtiden.  Därför är hälsa och ohälsa så viktigt. Vi måste arbeta med hälsofrågor både utifrån ett nulägesperspektiv och från ett perspektiv där vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi kan inte blunda längre.

*   Exploatering, gruvdrift, vindkraft och vattenkraft.
Vem äger marken och naturens resurser… Vem har rätt att besluta om att kommande generationer inte ska få tillgång till naturens tillgångar…
Samerna är ett folk och kan som enat folk arbeta för självbestämmande för hela det samiska folket. För att skapa möjligheterna att påverka exploateringar inom renskötselområdet måste ett helt folk inkluderas. Endast då kan vi möta staten och föra en stark dialog.