Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Den internationella kvinnodagen den 8 mars omfattar också urfolkskvinnorna.  Våra urfolkssystrar drabbas dels oproportionerligt av extrem hunger och fattigdom och dels av våld, utsatthet, diskriminering osv. UN SOWIP dvs den av Permanent Forum framtagna statusrapporten för världens urfolk konstaterar bland annat att:

”Trots all den positiva utvecklingen av internationella mänskliga rättigheter. Så fortsätter urfolken att möta allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna från dag till dag. Problem av våld och brutalitet, fortsatt assimileringspolitik, marginalisering, borttagande av mark, tvångsavlägsnande eller omlokalisering, förnekande av markrättigheter, effekter av storskalig utveckling, övergrepp av militära styrkor och vid väpnade konflikter och en mängd andra kränkningar är en verklighet för urfolken runt om i världen. Exempel på våld och brutalitet har hörts från alla hörn av världen, oftast begångna mot urfolks-personer som försvarar sina rättigheter och deras land, territorier och samhällen”.

Idag kan vi manifestera för urfolkskvinnornas rätt till lagligt skydd mot övergrepp och den utsatthet som kvinnorna riskerar i många länder. Denna rätt innebär också en laglig rätt till självidentifikation och en rätt att ingå i det urfolkssamhälle som man själv valt att tillhöra.

Dagen är också en uppmaning till urfolksmännen att ge plats på lika villkor för urfolkskvinnorna och därigenom kunna motverka den ojämställdhet och skeva normer som ofta påverkar oss samer i negativ riktning i majoritetssamhället. Vi samer har också ett ansvar gentemot andra urfolk runt om i världen att tillse att vi blir jämställda och jämlika och kan förenas med andra urfolk i kampen för fred, jämställdhet och rättvisa.

Vi kan glädjas med dagen den 8 mars och de goda möjligheter som vi tillsammans besitter. Ett jämställt urfolk kan aldrig assimileras!  

/Stefan Mikaelsson