En levande samisk kultur

Rätten till renskötsel är enligt Rennäringslagen (1971:437) förbehållen det samiska folket. Möjligheten att utöva renskötselrätten ges via medlemsskap i sameby och regleras genom rennäringslagen och rennäringsförordningen (1993:384). Rätten grundar sig på sedvanerätt (HD dom 27.4.2011 T4028-7) och utgör en bruksrätt till fast egendom och innebär bland annat en rätt för medlem i sameby till renbete, jakt och fiske.

Det senaste har genom Skattefjällsmålet (NJA 1981 S1) klarlagts att renskötselrätten har samma egendomsskydd som äganderätten. Sametinget är ett folkvalt organ etablerat redan 1993 och sedan 1 januari 2011 är samerna omnämnda som folk i grundlagen (regeringsformens 1 kapitel 2 § & 6.e stycket) För att en svensk grundlag ska kunna ändras krävs att 2 likalydande beslut beslut fattas med ett allmänt val mellan dessa 2 olika beslutstillfällen.

Vid det sista beslutstillfället den 24 november 2010 var riksdagsledamöterna i 7 av 8 politiska partier i riksdagen helt överens om det riktiga i beslutet beträffande utkastet till ny grundlag. Således borde det inte finnas grund för att ifrågasätta samernas omnämnande som folk i grundlagen eller att i den praktiska dagliga verksamheten motsätta sig det samiska folkets inflytande. Det samiska folkets exklusiva rätt till renskötsel är för övrigt bekräftat bland annat i protokoll 3 vid Sveriges avtal med Europeiska Unionen (EU).

Enligt Sametingslagen (1992:1433 2 kap §1) ska Sametinget bland annat verka för en levande samisk kultur och utöver detta medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.

 

/Stefan M.