”Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy”

LPSS_logotyp_litenPressmeddelande 2014-05-20

”Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy”


Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv- och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker.

Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå-deklarationen.

Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan. Det är även ett viktigt inspel till regering, riksdag, myndigheter och andra instanser.

”Äntligen har vi alla rätt att säga nej.” säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samerna.

”Antagandet av en gemensam policy är helt avgörande för alla de som kämpar mot gruvexploateringar runt om i Sápmi. Nu har vi en gemensam viljeriktning att jobba vidare utifrån och som ska stärka oss alla.” säger Marie Persson, ledamot i Sametinget samt den arbetsgrupp som på uppdrag av styrelsen tagit fram det slutförslag som antogs i plenum.

 

För Landspartiet Svenska Samer

Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot