Gruvdrömmen – en mardröm för många

Dollararbete.gifÅter igen är det dags för kommande generationer att förlora tillgången till naturen. Jokkmokk är nästa anhalt i gruvboomen. Provborrningar på bergsknallen Kallak visar på enorma fyndigheter.  Brittsika Beowulf Minings tekniske direktör tycker att det är fantastiskt…  – Helt otroligt stor och den blir större för varje gång vi sätter borrkärnan i backen.

Men lång ifrån alla tycker att det är fantastiskt med stora gruvhål mitt i orörd och unik naturen. Att gruvan dessutom planeras mitt i renbeteslandet ger inga pluspoäng.

DollarfångeSka pengarna styra kommande generationers framtid???
Idag är det tyvärr dollartecken som styr besluten om var och hur mycket som Moder Jord missbrukas och misshandlas. Och så länge vi inte kan sätta en prislapp och börja tänka Moder Jord i ursprungsskick som en fantastisk och enorm ekonomisk tillgång, är det svårt att ens diskutera värden med de som bara ser och tänker i dollartecken. DollarprislappVad är prislappen på vårt dricksvatten, fiskevatten, jaktmarker och betesmarker…
För mig personligen är prislappen och värdet så högt att det inte finns något som kan konkurera med detta. Framtiden och kommande generationer är viktigare än någonting annat och vi måste ta ansvar för vad vi lämnar efter oss…

Jorden räcker till varje mans behov, men inte till varje mans girighet // Mahatma Gandhi

För att ”skydda” Moder Jord har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål som anger vilka kvaliteter miljön ska ha det angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020.
8 av 16 miljökvalitetsmål:
Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.
Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Storslagen fjällmiljö: Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
MiljöEtt rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Förutom miljökvalitetsmål har Riksdagen antagit generationsmål. Generationsmålet är ett inriktningsmål: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Så visst finns det hopp…

Ibland får jag höra att jag är emot gruvbrytning och emot att skapa arbetstillfällen. Det stämmer inte. Det är bra att vi har gruvor, befintliga gruvor. Och vad gäller arbetstillfällen så är jag inte övertygad om att gruvan på lång sikt är lösningen för arbetslösheten. Gruvbolagen strävar efter stor lönsamhet. I detta arbete ingår att minska personalstyrkan och öka datoriseringen. Dessutom verkar det nu vara andra aktörer, Storbritannien och Kina, som är de stora vinnarna i de planerade gruvorna.

DollarspeakSaxat från Dagens samhälle nr 23 2013
Uttalanden från Fred Boman, vd för Jokkmokk Iron Mines:
– Nej, nej, nej. Området vi söker koncession för utgör 0,02 procent av samebyns areal. Det är en fluglort på ett skyltfönster.
– Det är svammel från samebyn. Allt handlar om pengar. Samebyn får kompensation för vårt intrång…

0,02 procent… Många bäckar små… och till själva gruvan ska läggas vägar, dammar med lakvatten och allt annat som tillkommer ovan jord. Skulle tro att LKAB var inne på samma spår när de började bryta i Giron.
Vad gäller fluglort och svammel… Inte så moget uttalande av en vd, snarare fruktansvärt nonchalant och nedvärderande mot Sveriges urfolk. Vilken dålig människosyn!
Och kompensation… Hur kompenserar man till kommande generationer och försvårande av att driva traditionella näringar i framtiden…

Att se för mycket av dollartecken kan ha farliga bieffekter.
Det kan göra att hissen slutar gå ända upp.