Frågor & svar från 12 maj, Helsingborg

Fråga2Om du förväntar dig ett klokt svar, måste du också
ställa en förnuftig fråga // Johann Wolfgang von Goethe

Och det var precis så det var under valdebatten i Helsingborg. Högt tempo och många bra frågor både från publik och moderatorer.

Här kommer svar på några av frågorna, vi har svarat gemensamt…

* Vad menar ditt parti med ”alla samer”?
För oss innebär ”alla samer” de som finns med i röstlängden, alla deras släktingar och alla andra som i sitt hjärta är samer. Same är ingenting som man blir, same är någonting man är i själ och hjärta.

* Vad vill partiet göra för samer som bor utanför Sápmi?
Arbeta för att Sametinget ska ta en aktiv roll och vara den myndighet som jag vänder mig till när jag till exempel söker kunskap om mitt ursprung. Jag ska också kunna vända mig till dem när jag behöver stöd i återtagande av mitt modersmål eller vill uppleva samisk traditionell verksamhet utan att bli ifrågasatt.

* Vad kan vi som bor utanför Sápmi göra för att stärka Sametinget och det samiska samhället?
Var stolt för att du är same!  Anmäla dig till röstlängden och använd din röst. Du kan aktivt sprida kunskap om den samiska kulturen och på så sätt höja kunskapsnivån om Sveriges och Europas enda urfolk. Prata också med politiker, både samiska och svenska, och ställ krav på ett förändringsarbete som stärker hela det samiska folket.

* Barnen är vår framtid säger alla. Vad vill ditt parti göra för de samiska barnen som lever utanför Sápmi?
Stärka barn och ungdomars samiska identitet, stödja Sametingets ungdomsråd och samisk ungdomsidrott. Vi ska också fortsätta arbetet med språket. Alla har rätt till sitt språk.

* Hur ska Svenska försvaret och Samerna kunna samverka?
Genom ökad dialog och framförhållning. Bakom de samiska företrädarna ska folket stå. Endast då kan vi påverka och framgångsrikt förhandla.

* Vad kommer Ni att göra för att Sametinget ska bli effektivare och komma till beslut så att varje plenum inte avslutas med en mängd bordlagda ärenden?
Rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker måste bli tydligare. Sametingets mål & visioner måste vara förankrade såväl hos politiker som hos tjänstemän. Strategier, förankring och delaktighet – Tre viktiga ord. Vi ska bli ett folk där vi respekterar och lyssnar utan att förtrycka och diskriminera.