Gruvor och exploateringar…

Den här frågan handlar om så mycket mer än att exploatera och tjäna pengar. Den handlar om våra rättigheter till mark och natur och den handlar om vår framtid. Vad är det vi lämnar efter oss till kommande generationer?

Regeringen vill öka antalet gruvor från 16 till 47 fram till 2030. Internationella energimyndigheten (IEA) föreslår att de nordiska länderna bygger 13.000 nya vindkraftverk fram till 2050.
Blir detta en sanning, kommer många av gruvorna och vinkraftverken ligga på marker som samerna brukat sedan urminnes tider.

Exploateringarna påverkar hälsa, miljö och en hållbar livsmiljö för kommande generationer. Visst ger exploateringen arbetstillfällen och pengar i statens kassa, men det kommer att ske på bekostnad av vår natur och vår kulturmiljö. Rennäringen är en av de viktigaste grundpelarna i den samiska kulturen. Vid exploatering i renbeteslandet betalar vi med värdefulla betesmarker, jaktmarker och fiskevatten.  Ett språk som heter pengar är ofta ett vinnande språk i diskussioner kring exploatering. Vi måste därför bli bättre på att sätta ”prislappar” på värdet av den samiska kulturen och våra näringar. Vi måste också bli lobbyister som använder våra nätverk och på så sätt blir effektivare och når resultat. Sametinget ska vara förhandlaren och företräda det samiska folket vid all exploatering som sker på marker som brukats av samer i århundraden.

Bara tillsammans kan vi driva dessa frågor och vi måste se frågan ur ett helhetsperspektiv. Det är många som påverkas av exploatering. Vi måste hitta gemensamma faktorer som gör att även de som står utanför det samiska samhället är delaktiga i processen.