Varför rösta i Sametingsvalet den 19 maj?

Återigen blir det val till det folkvalda organet Sametinget. Det är det sjunde valet som stundar inför den sjätte mandatperioden. 8322 samer har valt att anmäla sig och också blivit medtagna på röstlängden, varav 3 898 personer (46,84 %) bor i Norrbottens län och 1 839 ( 22,10 %) i Västerbottens län. Drygt hälften är kvinnor och knappt hälften män. Således är nästan 70 procent av de röstberättigade boende i något av de län som har en ren som hieraldisk symbol i Länsvapnet. Vid tidpunkten för Gustav Vasas begravning år 1560 representerade nämligen denna symbol allt landet väster om bottenviken och även i dag är det en viktig symbol för det samiska folket och vår kultur.

Man behöver inte vara upptagen på röstlängden för att vara same. Men samtidigt ger registreringen på röstlängden en möjlighet till oss samer att agera tillsammans och gemensamt.

Den samiska kulturen bärs av enskilda individer som tillsammans utgör det samiska folket. Vår kultur består av många olika beståndsdelar, ingen mer värd än den andra, även den minst obetydliga delen av kulturen är omöjlig att avstå från i förhoppningen att övriga delar ohindrat ska få fortsätta att existera. Tiden har kommit då vi måste göra motstånd för att få behålla vår kultur och vår rätt till land & vatten i det område som vi samer av tradition besitter och brukar.

Sedan den 1 januari 2011 så är samerna omnämnda i Sveriges grundlag som ett folk. Inte mer värt än det svenska folket men därför inte heller mindre. Det borde inte vara möjligt att bli erkänt som ett folk bara hux-flux med tanke på alla mänskliga rättighets-aspekter som begreppet ”folk” för med sig. Det vill säga om lagstiftaren nu inte verkligt menade det som beslutades (två gånger och med val emellan) och om man nu inte var beredd på att sätta resurser bakom den förändrade statusen. Så borde Samerna inte ha kunnat erhålla omnämnandet som folk i grundlagen.

Man kan således med sannolikhet gränsande intill visshet att som faktum anta att samernas erkännande som folk har skett efter såväl noggranna analyser som politiska ställningstaganden innan utkastet till ny grundlag slutligen fastställdes av Sveriges Riksdag.

Dessvärre har ingen förändring i regeringens förhållningssätt versus det samiska folket och våran rätt till vår egen kultur kunnat ens skönjas. Visst är det bra med de erhållna jämställdhetsmedlen och utfallet för minoritetsspråklagen som noterats. Men det räcker inte utan alla delar av vår kultur måste omfattas och beröras av en förändring som vi samer själva bestämmer. Den europeiska demokratin som när den enbart baseras på en evig tillväxtbaserad ekonomi, har inte något bestående att erbjuda det samiska folket.

Det enda som den enskilde kan göra är att delta i Sametingsvalet. Genom ett ökat deltagande ökar dels legitimiteten för det folkvalda organet Sametinget, och dels förstärks väljarkårens vilja genom att utse de ledamöter och ersättare som på ett bättre sätt kan manifestera folkets önskemål.

Ett ökat deltagande i valet till Sametinget behövs för att visa det Samiska folkets vilja till att försvara vår kultur och vårt hemland emot den kolonisation som baserad på rasism förstör grunden för vår kultur och för oss samer1. MB900301314
Utan en natur som uppfyller de riktlinjer som Sametinget fastställt t.ex i Livsmiljöprogrammet Eallinbiras så riskerar vår kultur att utarmas och även att försvenskningsprocessen fortsätter. Och det 15 år efter det att dåvarande jordbruksminister Annika Åhnberg på regeringens vägnar bad samerna om ursäkt för de historiska oförrätter staten begått mot samerna.

Det samiska folket kan inte vänta längre på att ursäkten fylls med reellt innehåll.

Genom att själva agera via Sametingets plenum kan vi med hjälp av folkrätten ta makten över vårt eget traditionellt nyttjade område och över vår framtid. Visst har de senaste 20 åren varit fyllda med många misslyckanden hos Sametingets plenum. Men samtidigt har dessa år varit behjälpliga med att skaffa oss erfarenhet och kunskap. Idag besitter vi större kunskap om folkrättens möjligheter och har uttalad vilja att nyttja densamma för att vår talan föra och rätt bevaka. Och inte minst, det svenska folkets valda representanter har via beslut i Riksdagen bekräftat vår rätt.

Vi samer går till framtiden i fotspåren av våra förfäder. Förstör man fotspåren så förstör man vår framtid. -Rösta i valet till Sametinget söndagen den 19 maj 2013.

STEFAN MIKAELSSON

1http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/Etnisk-diskriminering-och-rasism-i-vardagen/

PS. Detta inlägg skrevs för Liberal Debatt men deras medgivande finns för publicering här.