Stor skillnad på vem som är djurägare

Längre ner på sidan finns ”starka” bilder på renar som dödats av rovdjur. En ”vardag” för många renskötare.

Renägaren äger renar, bonden äger kor, fårägare äger får, hundägaren äger hundar och Staten ”äger” rovdjur.

Det finns många lagar och förordningar som har till uppgift att ”skydda” djuren från bland annat onödigt lidande. Men här är det stor skillnad på vem som är djurägare…

Händelse 1.
En hundägare släpper sin hund lös och den smiter. Efter ett tag har hunden letat sig fram till en hage med får. Fåren springer och hunden börjar jaga dem. Fårägaren finns på plats och gör allt vad som står i dennes makt utan att lyckas få fast hunden som nu har börjat bita fåren. Fårägaren ser sig inte ha något annat val än att skjuta hunden. Efter att hunden avlivats meddelar fårägaren polisen.
Allt enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
14 § Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.
Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polismyndigheten.

Händelse 2.
Samma händelse fast denna gång letar sig hunden fram till en renhjord. Renarna springer och hunden börjar jaga och bita renarna. Renägaren är på plats och gör allt vad som står i dennes makt utan att lyckas få fast hunden. Renägaren ser sig inte ha något annat val än att skjuta hunden. Efter att hunden avlivats meddelar renägaren polisen.
Allt enligt Rennäringslag (1971:437)
93 §
När renar befinner sig inom betesområde där renskötsel då är tillåten, skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band eller instängd, om ej länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, såvida hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.
Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den ej låter sig upptagas, dödas av den som äger eller vårdar ren.
Den som sålunda dödat hund är skyldig att snarast möjligt anmäla förhållandet till polismyndigheten.

Händelse 3.Loriven Martin Persson
Samma händelse fast denna gång är det ett rovdjur som letar sig till renhjorden och börjar jaga, skada och döda djuren. I detta läge händer följande: Renägaren upptäcker att hjorden är stressad, skadad och att djur har blivit dödade av rovdjur. Renägaren kan inte se rovdjuret, men vet att så fort han lämnar hjorden kommer djuret tillbaka för att jaga, skada och döda… Renägaren kan ingenting göra.
Allt enligt Rennäringslag (1971:437)
25 §
En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där.
Det som sägs i första stycket 
gäller även då en medlem i sameby tillfälligt uppehåller sig inom en annan samebys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel. I sådant fall får dock medlemmen jaga och fiska endast för sitt uppehälle.
Uppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter sådant djur bedrivas på sådan mark som anges i första stycket
inom en annan samebys betesområde, i den mån regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer tillåter det.

ÖrnrivenHändelse 4.
Samma händelse som ovan, men denna gång ser renägaren hur rovdjuret jagar, skadar och dödar djuren.  Renägaren vidtar åtgärder och skrämmer bort rovdjuret, men han vet att rovdjuret kommer tillbaka för att jaga, skada och döda djuren.
Allt enligt Jaktförordningen (1987:905)
28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.Björnriven

Händelse 5, 6…. Upprepning av händelse 4. Rovdjur är naturligt skygga för oss människor och flyr vid doft eller åsyn av oss. Det innebär att någon avlivning av rovdjur sannolikt aldrig kommer att bli aktuellt, då djuret kan skrämmans bort. Problemet är att det sedan återvänder till ”maten” i detta fall renhjorden för att jaga, skada och döda.

Så vad gör renägaren… Ringer för att få tillstånd till skyddsjakt. Det tar tid! Först ska man komma i kontakt med rätt person, sedan ska det ”utredas”, sedan ska det tas beslut… En process på flera dagar och i värsta fall veckor. Beslutet kan vara ja eller nej till skyddsjakt och under tiden har flera djur skadats eller dödats av rovdjur.

Samma händelse som ovan, men renägaren skjuter rovdjuret. Avlivningen anmäls till myndigheten som utreder om renägaren handlat rätt eller fel. Alltså – Finns misstanke för brott eller ej.

Skillnaden som jag ser det är att hundägaren har ett strikt ägaransvar och ska även följa djurskyddslagen. Djurskyddslagen är den lag som skyddar husdjuren från onödigt lidande. Staten som är ”ägare” till rovdjuren har inget lagligt ansvar för rovdjurs onödiga lidanden. Jag tänker då speciellt på ett fall 2009, där man drev en varg milvis och timmavis med helikopter vid ett flertal tillfällen. Måste ha varit oerhört stressande och plågsamt för vargen. Vad man däremot säger är att det inte är bra att söva vargen mer än tre gånger…. Men driva med helikopter är bra?!? Får inte ihop den ekvationen.
Inte heller har staten något strikt ansvar för de skador som rovdjuren orsaker. Det ska bevisas av motparterna att skada har skett och om det sedan finns medel kan ersättning betalas ut.

Min poäng är att det är helt ok att skjuta en hund om den driver vilt eller boskapsdjur. Bara man efter avlivningen ringer polisen.
Men det är inte ok att skjuta ett rovdjur som skadar, plågar och dödar boskapsdjur. Nej, då måste man först få tillstånd från myndighet eller regering. Att i detta fall boskapsdjuren plågas, lider eller dödas är inget som man tar hänsyn till.
Två enkla ekvationer:
1. Hunden och renen ägs av människor = Ok att död.
2. Rovdjuret ”ägs” av Staten = NEJ! Får inte dödas trots att de orsakar stora skador på egendom.

I mina ögon är det självklart att renägare ska ha rätt att skjuta rovdjur som orsakar skada på egendomen, det vill säga renhjorden. Det ska vara generell skyddsjakt när rovdjuren upprätthåller sig inom betesområdet och kalvningslandet. Polis, myndighet eller regering kontaktar man efter att avlivning skett. Precis på samma sätt som man gör när man skjutit hunden i händelse 1 och 2. Alltså… Meddela att man skjutit ett rovdjur så snarast som möjligt till myndighet eller regering.