Mandatperiodens sista ordinarie plenum…

… gick av stapeln i ett soligt, snögnistrande Vilhelmina.
Många viktiga frågor fanns på dagordningen. En av de frågor som många av oss ställde var – Skulle vi hinna med alla ärenden? 
Tyvärr, gjorde vi inte det.

Sametingets ordförande, Stefan Mikaelsson, öppnade som vanligt plenum med ett tal där innehållet var mycket tydligt. Ni kan läsa talet längre ner på den här sidan.
Sedan blev det stopp… Det var mer än trögt att välja justerare…

Nästa punkt var eventuella extra ärende. Jag hade ett förslag… Plenum i Malmö under 2013.
För att ett extra ärende ska tas upp måste samtliga ledamöter säga JA. I detta fall var det EN ledamot som högt och tydligt sa NEJ. Det var inte helt oväntat då ledamoten är en av de som ändrade det tidigare beslutet om att under mandatperioden förlägga plenumsorten i södra Sverige.
Varför tycker jag då att denna fråga är så viktig?
Det samiska folket lever och verkar i hela vårt avlånga land. Av den anledningen borde det vara självklart att plenum även förläggs utanför Sápmi.  Och det finns fler anledningar till att plenum ska förläggas i södra Sverige.
Dessvärre är kunskapen om Samerna oerhört liten i Sverige. Det finns många fördomar och man kan också se att inställningen till samer är negativ på många håll.
Man kan märka att inställningen förändras ju längre söderut i Sverige man kommer.  Desto längre från norra Sverige man kommer desto mer positiv är man och desto större är nyfikenheten på vårt urfolk Samerna.
Genom att synliggöra Samerna ytterligare, tex genom ett plenum i södra Sverige, skulle vi på kort tid öka både medvetenheten och kunskapen om Samerna. Inte minst genom den mediabevakning som med säkerhet skulle följa.
Med en befolkningsmängd i södra Sverige på 85 % av ca 9,5 miljoner, är det också ett rimligt antagande att det finns procentuellt lika många riksdagsledamöter och andra beslutsfattare i detta område. Att på detta sätt även få möjlighet att nå dessa måste nog också anses som ett mycket bra och unikt tillfälle.
Att jag i mitt förslag till extra ärende valt Malmö som plenumsort var för att Malmö stad erbjuder Sametinget sitt Rådhus som plenisal och att de även bjuder Sametingsledamöter och gäster på den gemensamma middagen.
Tyvärr gick inte detta igenom denna gång, men jag har inte gett upp och en motion är inlämnad där jag yrkar på att plenum förläggs i södra Sverige minst en gång per mandatperiod. Så fortsättning följer.

Plenumsförhandlingarna fortsatte med en Allmänpolitisk debatt. Samtliga debatter lyste med sin frånvaro… Istället presenterades valprogram och det märktes att valrörelsen är igång… Kanske inte så bra att arrangera politisk debatt strax före valet…

Under den samiska allmänhetens frågestund ställdes många bra frågor gällande budgeten. Varför budgetrar inte Sametinget för hälsa-ohälsa? Kan Sametingets nämnder använda medlen hur som helst? Frågan gällde ett möte i Umeå där en mötesdeltagare blivit ”utvisad” från mötet. Kan en nämnd avgöra vilka Samebyar som på Sametingest bekostnad får delta och yttra sig i rennäringsfrågor som rör alla samebyar…
Sametingets ordförande, Per Mikael Utsi, gjorde sitt bästa för att besvara frågorna, men det är tveksamt om frågeställarna blev nöjda med svaren. Inga pengar till hälsa-ohälsa och svaret på hur Sametingets pengar ska användas uteblev.

PengarPengar, Pengar, Pengar…
Årsredovisningen lades till handlingarna och det är väl bara att hoppas på att det som saknades i den korrigeras.
Budgeten är ett kapitel för sig. Av styrelsens 5 ledamöter hade en reserverat sig med en förklaring till reservationen. En ledamot hade avvikande mening, men angav inte i styrelsens protokoll mot vad.
Budget och verksamhet ska gå hand i hand. När det redan från början av året visar sig att avvikelserna mellan budget och verksamhet är stora, måste man korrigera.
Ett exempel: Katastrofskadeskyddet 2012 uppgick till 7 287 018 sek. I budgeten för 2013 har man avsatt 1 000 000 sek och då vet man redan idag att 13 samebyar har ansökt om medel.
Motförslagen ang. detta gick inte igenom och min reservation var självklar.
Vidare tycker jag att…
… Sametinget måste stärkas och vi måste synas för att finnas. Sametingets presidium är ansiktet utåt och ska representera det samiska folket vid olika tillställningar.
… ungdomsrådet måste få mer medel så att de kan verka för den samiska ungdomen och att fler ungdomar blir aktiva inom Sametinget.
… medel ska avsättas så att tid finns för att leta och söka medel till samisk hälsa-ohälsa. Idag finns inga medel för denna viktiga fråga och det avsätts ingen tid för att söka medel från annat håll. Viktigt att denna fråga lyfts och att vi tar ett ansvar för detta.
Mina synpunkter nådde inte riktigt fram och man beslutade enligt styrelsens förslag. Glädjande var att två Sametingsledamöter som sitter i Ungdomsrådet fick igenom sitt ändringsförslag, vilket innebar att ungdomsrådets budget ökade.

Det Mediepolitiska handlingsprogrammet antogs, men inte styrelsens förslag till Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi.
Mycket av innehållet i styrelsens förslag var bra. Tyvärr var det i mina ögon skrivet ostrukturerat och jag hittade lite här och lite där av det som var bra. Dessutom blandades det interna arbetet i texten med det övriga. Stor vikt lades på ersättningar istället för att fokusera på framtiden och kommande generationer.
Motförslaget är en övergripande gruv- och mineralpolicy som inte förkastar styrelsens förslag. Man ville dock att förslaget skrivs tydligare och att det går på remissrunda till det samiska folket. Dessutom ska kunskapshöjande gruvseminarium anordnas.
För att stärka möjligheterna att påverka exploateringar inom renskötselområdet måste ett helt folk inkluderas. Endast då kan vi möta staten och föra en stark dialog.

Motioner…
12 av 32 motioner behandlades. Alltså bordlades 20 motioner… Inget bra arbetssätt när så många ärenden måste bordläggas. Antingen är motionerna för dåligt beredda eller så är Sametingsledamöterna för glada i att prata…
Motionen om Ungdomssatsning i Sametinget tillstyrktes. Nu är det bara att hoppas att det också visar sig i verkligheten.
Motionen om Samisk idrott tillstyrktes. Sametinget ska nu säkerställa och verka för att samiska idrott ska få ökade medel.
Motionen om Rovdjursersättning skapade lång debatt.  Denna debatt har förts vid tidigare plenum och är svår att lösa. Idag betalas rovdjursersättningen ut till samebyn som i sin tur ersätter renägaren. Det fungerar bra i de flesta samebyar, men tyvärr är det ett fåtal samebyar där det inte fungerar. Vid plenum i okt 2012 fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att ändra föreskrifterna som styr dagens utbetalningar. Vid detta plenum lämnade jag en reservation med motiveringen: Utan konsekvensanalys eller att samebyarna getts möjlighet att yttra sig i frågan är underlaget för beslut bristfälligt. Risken finns att en ändring av föreskriften leder till fler problemen istället för att minska de få problem som idag finns. De problem som idag finns ska lösas, men på ett sätt som inte påverkar samtliga samebyar.

Sammanfattning av mandatperiodens sista plenum:
Det var ett ”lugnt” och lite uppgivet plenum. Kanske beror det på att många av ledamöterna inte kommer att vara med vid nästa mandatperiod, kanske är anledningen att denna mandatperiod har varit turbulent. Eller kan det vara så att valåret påverkar ledamöterna…
Lite rörigt och förvirrande var det dock även denna gång. Styrelsens ledamöter gav ett förvirrat och dubbelt (trippel) budskap. Någon hade avvikande mening i styrelseprotokollet, men stod bakom styrelsens förslag till beslut eller gjorde Någon det…
Någon hade inte deltagit i styrelsens diskussion eller förslag till besluten, men Någon hade varit på mötet där ärendet behandlades…
Nåja, i augusti byter Sametinget styrelse och vi får väl hoppas på att det bara kan bli bättre.

Comments are closed.