Framtidens SAMETING…

2013 är det 20 år sedan Sametinget bildades. En titt i backspegeln hade varit på sin plats, men jag väljer hellre att vända blicken framåt.

Innevarande mandatperiod har varit lite mer än turbulent. Sametingets styrelse har haft många olika konstellationer och dessutom med olika styrelseordföranden. Om detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men personligen tror jag att det har varit bra. Alla vet ju att efter regn kommer solsken och jag tror att ur kaos föds förutsättningar till en bättre framtid.

Idag är samerna ett delat folk och Sametingets roll och uppgift är otydlig.
Sametingets roll ska vara att samla och försona det samiska folket. Vår politiska uppgift är bland annat att lyssna till folkets behov, se likheter istället för olikheter, respektera och att förstå att vi är olika och att alla har en viktig roll att fylla.
Samarbete över partigränser är ett givande och tagande. Vi ska inte bara samarbeta på ett papper för att få fler mandat. Vi ska samarbeta för att få ökat inflytande och tyngd bakom beslut. Ett gott samarbete bygger på förtroende och tillit. Vi tycker inte lika i alla frågor. Det är utvecklande att diskutera olikheter och se frågor från olika perspektiv. Först då kan man hitta lösningarna som gynnar ett helt folk.
Skapa delaktighet och vara lyhörda – Vad är folkets behov? ”All makt utgår från folket” stämmer bra. Men man måste då våga släppa in folket.

Förtroende och tillit är grundstenar i en demokratisk och effektivt styrd organisation.
Tjänstemännens uppgift är att bereda och presentera ett tydligt och genomarbetat beslutsunderlag. De förtroendevalda tar beslut som sedan tjänstemännen verkställer.

* Rollfördelning: För att rollfördelningen ska fungera optimalt måste vi veta vilka roller vi har. Tydliga instruktioner om vem som gör vad ska finnas. Sametingsordningen och arbetsordningar ska regelbundet revideras för att stämma överens med verkligheten. Tydliga instruktioner ska  också finnas mellan styrelsen, nämnder och kansli. Materialet ska fastställas och accepteras av så väl politiker som tjänstemän.

* Mål och Vision: För att komma framåt måste det finnas gemensamma mål och visioner. Målen och visionerna ska fastställas av de folkvalda politikerna och verkställas av tjänstemännen. Därför är det viktigt att Sametingets folkvalda organ och myndigheten har gemensamma mål och visioner. Budget och verksamhetsplan tas fram med utgångspunkt från Sametingets mål och vision. En politisk vilja och styrdokument måste finnas som grund i arbetet. Annars är risken stor att det blir konflikter och tveksamheter i vem som gör vad. Uppföljningen av mål och visioner ska ske regelbundet, vilket gör att fler kommer att få information och känna sig  delaktiga.

* Strategier, förankring och delaktighet: Hela det samiska folket ska känna sig delaktiga och informerade om vad som händer och sker. Sametingets hemsida är ett optimalt verktyg för detta. Offentliga handlingar och remisser läggs ut på hemsidan. Den samiska allmänheten ska ha möjlighet att besvara remisser och även kunna ställa frågor i olika ärenden via hemsidan. Strategier för delaktighet och förankring ska tas fram. Det gäller både inom Sametinget och utanför.
Kommunikation är viktigt om vi ska ena vårt folk. Vi ska bli ett folk där vi respekterar och lyssnar, utan att förtrycka och diskriminera.

* Ledning och ledarskap: Två viktiga ledord i en fungerande organisation. Utbildning behövs. Inte för att Sametinget saknar utbildade personer utan snarare för att vi ska få en likriktad utbildning där vi pratar samma språk och förstår varandra. Många konflikter uppstår på grund av att vi inte lyssnar och/eller inte förstår vad den andre säger.

Vi måste ”våga” för att lyckas. Vi måste acceptera att vi är olika, har olika bakgrunder, har olika yrken och bor i hela vårt avlånga land. Vi är lika mycket värda oavsett vilken historia vi har i våra ryggsäckar. Vi kan förändra och bygga en framtid, men vi kan inte förändra det som redan har varit. Vi måste ”våga” lämna historien och sikta framåt. Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt och nå en framtid där vi samer är starka, kan påverka och mår bra.

Samarbeta