Idrotts- och föreningsverksamhet har många bonuseffekter

Renräjs
Fysisk aktivitet sätter fart på positiva krafter i kropp och själ. Och för lite fysisk aktivitet har idag blivit ett samhällsproblem. Ingen går säker…

Regeringen har uttalat att friskvård och hälsa är viktigt och att det inte bara är idrott som ska prioriteras. Friluftsliv är också livskvalité och ska därför prioriteras.

Sametinget har under många år tyvärr haft begräsningar och prioriterat annan verksamhet fram för idrott, föreningsliv, barn och ungdomar. Det har inte funnits någon viljeinriktning och inte heller några tydliga direktiv om vem som ansvarar för den här verksamheten.
Vi vill att en handlingsplan tas fram omgående. Där ska det tydlig framgå att idrott, föreningsliv, friskvård och hälsa är ett prioriterat område och att medel avsätts för den verksamheten.

Bonuseffekter: Förutom att vi mår bättre, håller oss friskare och i slutänden sparar pengar både till oss själva och staten så blir vi bättre på att umgås och samarbeta.
Idag är många barn och ungdomar aktiva inom olika föreningar. De lär sig att utveckla mycket som de inte är medvetana om sk. dold inlärning. Dold inlärning är ofta mycket effektiv. Det kan röra sig om normer, värderingar, ansvar, hänsyn och demokrati. Föreningslivet är en viktig del i den fostrande miljön och ett bra komplement till hem och skola.

Gemenskap idrottOavsett vilken åldersgrupp vi tillhör finns mycket att vinna på just Idrotts- och föreningsverksamhet.
Glädje och gemenskap är en stark drivkraft som gör att vi utvecklas, mår bra och presterar mer.
Demokrati och delaktighet där allas röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning mm.

Hur ska det samiska folket kunna få del av de resurser och medels som finns?
Steg 1 är i två delar:
Del 1      Avsätta medel som idrotts- och föreningsverksamheter kan söka.
Del 2      Tillsätta ansvarig att inventera vilka behov som finns bland det samiska folket. Det kan vara idrotts- eller föreningsarrangemang. Eller idrottsutövare som är aktiva inom den svenska idrotten och behöver stipendium. Dessa ska vi se som ambassadörer för det samiska folket. Det kan också vara verksamhet som är under uppstart och behöver resurser för att komma igång.
Verksamheter och föreningar som ligger utanför ”kultur” ska ligga utanför kulturrådet och ha en egen budget.

Steg 2.  Var finns resurser och medel…
Lobbingverksamhet mot politiker, myndigheter och organisationer. Till exempel Departement, Landsting & Regioner, EU, Riksidrottsförbundet, Svenska spel, Rädda Barnen, Fonder m.fl.

Både Riksidrottsförbundet och Svenska spel är nu mer öppna för att fler än medlemmar ska kunna söka medel och resurser. Riksidrottsförbundet har dessutom fått direktiv från regeringen att friskvård och hälsa ska prioriteras.