Ungdomar i den samiska politiken

Ofta hör och läser man att ”Barnen är vår framtid”. Att vi vuxna är förebilder vet vi också och sist men inte minst – Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi vuxna gör… Så hur kommer det sig då att vi vuxna inte alltid är goda förbilder?

Trots att Sametinget denna mandatperiod har en lägre medelålder än tidigare råder det brist på ungdomar i den samiska politiken. Ungdomars åsikter är viktiga och dessutom ett ”måste” för att säkra och stärka framtiden. Vid ett fåtal tillfällen under innevarande mandatperiod, har frågan om att tex ungdomsrådet skulle ha en ordinarie ledamotsplats i Sametinget kommit upp. Vi vuxna har tyckt att det vore bra… Men sen har det inte blivit mer av det. Ekonomin anges ofta som skäl – Sametinget har inte råd att betala för en ungdomsrepresentant i Sametinget. Ekonomin är viktig. Men med tanke på hur viktig nästa generation är, håller inte det skälet. Självklart ska ungdomsrådet ha representanter vid plenum!!! Vi ser gärna att två ungdomar representerar ungdomsrådet och på så sätt även kan stötta varandra.Rent tekniskt kanske det inte är möjligt att ungdomsrådet har en ordinarie ledamot. Men de skulle med mindre justeringar i sametingsordningen kunna delta och ha yttranderätt.

Just nu ses Sametingsordningen över. Det är viktigt att man i denna översyn även ser över möjligheten att ungdomsrådet finns representerat vid Sametingets plenum.

JKalle med gäddaag ser flera fördelar med att Ungdomsrådet deltar vid Sametingets plenum. Några av fördelarna är:

  • En naturlig dialog skapas över generationsgränser.
  • Besluten blir bättre och tas med bredare underlag med tanke på olika åldersperspektiv.

Förutom alla fördelar som detta medför finns det dock en liten besvärlighet… Hur får vi ungdomarna att vilja engagera sig i Sametingspolitiken???

Svaret finns där, men vi måste öppna upp för en dialog.
Vi vuxna kan inte veta vad eller hur vi ska göra. Vi måste tillsammans hitta en lösning och vi måste visa att vi kan lyssna och respekterar varandra.

Comments are closed.